Publicaties (selectie) / Publications (selection)

-Verhofstadt-Denève, L. (1980). Adoleszenzkrisen und soziale Integration im fruhen Erwachsenenalter. Ein psycho dialektischer Ansatz mit klinischen Implikationen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. Zeitschrift fur analytische Kinder  und Jugendpsychologie, Psychotherapie, Psychagogik und Familientherapie in Praxis und Forschung, 29 (8), 278-285.

-Verhofstadt-Denève, L. (1988a). Persoon, Ontwikkeling en Psychodrama. Een existentieel dialectische visie. Leuven, Amersfoort: Acco, 268 pp.

-Verhofstadt-Denève, L. (1988b). The Phenomenal Dialectic Personality Model.  A frame of Reference for the Psychodramatist. Journal of Group Psychotherapy Psychodrama & Sociometry, 41 (1), 3 20.

-Verhofstadt-Denève, L. Schittekatte, M. & Braet, C. (1990). Van Adolescentie naar Jonge Volwassenheid.  Een follow-up onderzoek vanuit een dialectische visie. Nederlands tijdschrift voor de psychologie en haar grensgebieden, 45, 259-269.

-Verhofstadt-Denève, L. & Schittekatte, M. (1992). Different pathways of sexual permissiveness during adolescence and later psychosocial development.  A follow-up study over eight years. International Journal of Psychology, 27, 205.

-Verhofstadt-Denève, L., Schittekatte, M. & Braet,C. (1993). From adolescence to young adulthood.  A follow-up survey over eight years on psycho-social development. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 6, (1), 37-58.

-Verhofstadt-Denève, L. & Schittekatte, M. (1993). Sexual standards and behavior during adolescence and psychosocial development in young adulthood. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 6 (2), 113-136.

-Verhofstadt-Denève, L., Schittekatte, M., & Braet, C. (1994). Conflict experience and opposition in the transition from adolescence into young adulthood. Swiss Journal of Psychology, 54 (4), 1994, 220-229.

-Verhofstadt-Denève, L. (1995). How to work with Dreams in Psychodrama: Developmental Therapy from an Existential-Dialectical Viewpoint. International Journal of Group Psychotherapy, 45 (3), 405-435.

-Verhofstadt-Denève, L. (1996). Werken met dromen in psychodrama: Een ontwikkelingsgericht existentieel dialectisch denkkader, geïllustreerd bij een groep adolescenten. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22 (1), 20-37.

-Verhofstadt-Denève L. Kienhorst, I., Braet, C. (Eds.) (1997) Health and Conflict in Adolescence. International Journal of Adolescent Medicine and Health (special issue).9 (2), 69-164.

-Verhofstadt-Denève, L. (1997). Using conflict in a developmental therapeutic model. International Journal of Adolescent Medicine and Health.9 (2), 151-164.

-Braet, C. & Verhofstadt-Denève, L., (1998). Developmental Psychopathology. In A. Demetriou, W. Doise & C.F.M. van Lieshout (Eds.). Life-span Developmental Psychology. New York: Wiley.(pp. 447-499).

- Verhofstadt-Denève, L. (1998). Adolescentiepsychologie. Leuven/ Apeldoorn: Garant. Volledig herwerkte uitgave.

-Verhofstadt-Denève, L. & Schittekatte, M. (1999). Adolescenten, 15 jaar later... Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden. 54, pp. 13-30.

-Verhofstadt-Denève, L. (1999). Psychodrama with University Students in Clinical Psychology: Theory, Action and Evaluation. In P. Fontaine (Ed.), Psychodrama Training. A European View. Leuven: Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO).

- Verhofstadt-Denève, L. (1999). Action- and Drama-Techniques with Adolescent Victims of Violence. A Developmental Therapeutic Model. International Journal of Adolescent Medicine and Health. 11, 351-367.

-Verhofstadt-Denève, L. (2000a).  Theory and Practice of Action and Drama Techniques. Developmental Psychotherapy from an Existential-Dialectical Viewpoint. London: Jessica Kingsley Publishers. 352 pp.

-Verhofstadt-Denève, L. (2000b).  Ontwikkelingspsychologie en Psychodrama: een inspirerende ontmoeting. Kind en Adolescent, 21 (1), 32-35.

-Verhofstadt-Denève, L. (2001a). Psychodrama. Handboek Integratieve Psychotherapie. IV 2. 3-1, pp. 65-92.

-Verhofstadt-Denève, L. (2001b). Actie met het Fenomenologisch - Dialectisch Persoonsmodel: Constructief werken met conflictbelevingen van de cliënt. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie,39, 97-114.

- Verhofstadt-Denève, L. (2001c). The "Magic Shop" Technique in Psychodrama: An Existential-Dialectical View. The International Journal of Action Methods, 53, 3-15.

-Verhofstadt-Denève, L. (2001d). "Affective processes in a Multivoiced Self in Action". In H. Bosma & S. Kunnen (Eds.), Identity and Emotions: A Self-Organizational Perspective (pp. 141-150). Cambridge: Cambridge University Press.

- Verhofstadt-Denève, L. (2001f). Hoe werkt de "Toverwinkel" in Psychodrama? Een ontwikkelingsgerichte existentieel-dialectische visie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 27, 263-277.

-Verhofstadt-Denève, L. (2003a). The psychodramatical "social atom method": Dialogical self in dialectical action. Journal of Constructivist Psychology, 16, 183-212.

-Verhofstadt-Denève, L. (2003b). Der Schritt ins persönliche Universum. Modell  einer entwicklungsorientierten Psychotherapie mit Aktions- und Dramentechniken. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie. 2, 359-369.

-Verhofstadt-Denève, L., Schittekatte, M. & Van Leeuwen, K. (2003). Gender differences in developmental pathways on self-evaluation from adolescence into adulthood:  The Flanders Longitudinal Study. International Journal of Adolescent Medicine and Health. 15(2),139-152 .

-Verhofstadt-Denève, L., Vijt, A. & Van Geert, P. (2003). Handboek voor Ontwikkelingspsychologie. Grondslagen en theorieën. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Vijfde volledig herwerkte oplage.

-Van Impe, A., Verhofstadt-Denève, L. (2004). Jong zijn en ziek zijn: werken met psychodrama. In: Pool, G., Heuvel, F., Ranchor, A.V. & Sanderman, R. (red.), Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen.(pp. 278-298) Assen: Van Gorcum.

-Verhofstadt-Denève, L.; Dillen, L.; Helskens, D.; Siongers, M. (2004). The psychodramatical "social atom method" with children: A developing dialogical self in dialectic action (pp. 152-170). In: Hermans,H. & Dimaggio, G.: The Dialogical Self in Psychotherapy. Hove East Sussex/ New York: Brunner - Routledge.

-Verhofstadt-Denève, L. (2007a) Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Een handboek voor ontwikkelingsgerichte psychotherapie.  Leuven, Voorburg: Acco,384 pp.Uitverkocht, maar alsnog bij de auteur te verkrijgen: Leni.Deneve@UGent.be

-Verhofstadt-Denève, L. (2007b). Existential-dialectical Psychodrama: The Theory behind  Practice. In: C. Baim, J. Burmeister & M. Maciel (Eds.), Psychodrama. Advances in Theory and Practice (pp.111-126). New York: Brunner/Routledge.

-Dillen,L., Jespers,M. & Verhofstadt-Denève (2007). Het actiesociogram als methode voor assessment van hechtingsbelevingen bij kinderen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 33, 171-196.

Verhofstadt-Denève, L. & Verhofstadt, M. (2007). Psychodrama with the ‘Children’s Psychodrama-Puppets Kit’. Forum. Journal of the International Association of Group Psychotherapy. 2, 95-112.

 

-Verhofstadt-Denève, L. & Verhofstadt, M. (2008a). Psychodrama with Children. A Phenomenological-Dialectical View. In: P. Fontaine (Ed.), Psychodrama: Studies and Applications. 199-218. Leuven: Fontaine.

-Helskens,D., Dillen,L., Siongers, M., & Verhofstadt-Denève, L. (2007).Psychodrama binnen ontwikkelingsgerichte kinderpsychotherapie.

Theoretische fundering en praktische toepassing. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie , 32, 108-126.

-Verhofstadt-Denève, L. (2008b). Psychodrama. Een actiegerichte invalshoek. In: G. Lietaer, G. Vanaerschot, H. Snijders, & R.J. Takens (Red.), Handboek gesprekstherapie.

De Persoonsgerichte-experiëntiële benadering. (pp. 251-275). Utrecht: De Tijdstroom.

 

 

   

-Dillen, L., Siongers, M., Helskens, D., & Verhofstadt-Denève, L. (2009). When puppets speak: Dialectical psychodrama within developmental child psychotherapy. Journal of Constructivist Psychology. 22, 55-82.

 

-Verhofstadt-Denève, L.; Dillen,L.;  Helskens,D. & Siongers, M. (2009). Het "psychodramatisch actiesociogram" met kinderen vanuit een ontwikkelingsgerichte psychotherapie. Tijdschrift cliëntgerichte Psychotherapie. 47, 187-209.

 

-Vande Walle, S & Verhofstadt-Denève, L. (2010). Psychodrama bij kleuters tussen drie en zes jaar: Het Poppenhuis, een actiegericht speltherapeutisch protocol.

Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie. 35 (4), 118-127.

 

-Verhofstadt-Denève, L. (2012a). Psychodrama: From a Dialogical Self Theory to a Self in Dialogical Action. In: H.J.M. Hermans & T. Gieser (Eds.), Handbook on the Dialogical Self (pp. 133-150). Cambridge: Cambridge University Press.

 

-Verhofstadt-Denève, L. (2012b). Subgroup Conflicts?

Try the psychodramatic “Double Triad Method”. Inter- national Journal of Group Psychotherapy.62 (4), 253-281.

 

-Verhofstadt-Denève, L. & Verhofstadt, M. (2014). Poppenspel kan onveilig hechtingspatroon doorbreken. Vroeg. Vakblad over vroegtijdige onderkenning en integrale vroeghulp bij ontwikkelingsstoornissen.

31(dec.), 9-11.

 

-Verhofstadt-Denève, L. (2017). A Psychodrama Strategy for Conflictual Interpersonal Relationships:  Theory and Practice. International Journal of Psychotherapy. A Special issue on Psychodrama Psychotherapy. 21,2,26-41.

 

-Verhofstadt-Denève, L. (2021). De simultane actie-observatie strategie. Een psychodrama-gerelateerde methodiek voor dyadische conflictrelaties. Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie. 59, 232-245.

 

- Verhofstadt-Denève, L. Akkersdijk, N.;  Salomé, A.; Schittekatte, M. & Oechies, C. (2022). SA-OS, A Psychodrama-based Strategy to improve Interpersonal Relationships: An Exploratory Study on Theory, Practice and Effectiveness. Zeitschrift fûr Psychodrama und Soziometrie & Journal on Psychodrama. Special edition on Psychodrama Theory, Practice, Training and Research, from an international and FEPTO perspective.

See here: On Line  Publication (ZPS 2022)

   Verhofstadt-Denève, L. (2007) Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Een handboek voor ontwikkelingsgerichte psychotherapie.  Leuven, Voorburg: Acco., 384 pp.

Uitverkocht, maar alsnog bij de auteur te verkrijgen(25€) Leni.Deneve@UGent.be

 

    Verhofstadt-Denève, L. (2000).  Theory and Practice of Action and Drama Techniques. Developmental Psychotherapy from an Existential-Dialectical Viewpoint.

London: Jessica Kingsley Publishers. 352 pp.

   Verhofstadt-Denève, L. (1998). Adolescentiepsychologie. Leuven/ Apeldoorn: Garant. Volledig herwerkte uitgave.

Verhofstadt-Denève, L., Vijt, A. & Van Geert, P. (2003). Handboek  Ontwikkelingspsychologie. Grondslagen en theorieën.

Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Vijfde volledig herwerkte oplage.

Welkom.

Curriculum.

Publicaties.

Opleidingsoverzicht.

Eenjarige basisopleiding.

Psychother. Volwass..

Psychodrama-opleiding.

CPD-Puppets Kit.

Contact.

Welkom.
Curriculum.
Publicaties.
Opleidingsoverzicht.
Eenjarige basisopleiding.
Psychother. Volwass..
Psychodrama-opleiding.
CPD-Puppets Kit.
Contact.